บริการออกแบบบูธและนิทรรศการ

บริการออกแบบนิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการถาวร ทั้งภายนอกและภายใน เราออกแบบนิทรรศการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เข้าชมเป็นหลัก เราเชื่อว่าผู้ชมจะเข้าถึงการความหมายของนิทรรศการได้มากขึ้น หากมีการสื่อสารผ่าน Experience Design หรือสิ่งที่ไปกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม โดยเลือกให้เครื่องมือการนำเสนออย่างเหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา รวมถึงออกแบบการ สื่อวิดีทัศน์ VR 3D Annimation บรรยากาศทั้งแสง สี เสียง กลิ่น หรือแม้แต่การสัมผัส อย่างมีลำดับขั้นตอนตามแนวความคิดหลัก รวมถึงนำเสนอการใช้พื้นที่ของงานให้ผู้รับชมได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ นอกจากนี้เรายังนำแนวความคิดดังกล่าวมาระยุกต์ใช้กับการออกแบบร้านค้าขนาดเล็กในห้างสรรพสินค้า บูธแสดงสินค้า ด้วยเช่นกัน